Kebbe  is a Local Government Area in Sokoto State, Nigeria. Kebbe Local Government is one of the 23 Local Government Areas of Soko State.

District: Kebbe

Budun 850105
Dukura 850105
Fakku 850105
Garaci 850105
Girkau 850105
Gwandi 850105
Jabga 850105
Kebbe 850105
Kuchi 850105
Margai 850105
Matseri 850105
Nasa-Gudu 850105
San gi 850105
Ungushi 850105
Zugu 850105