Gudu is a Local Government Area in Sokoto State, Nigeria. Gudu Local Government is one of the 23 Local Government Areas of Soko State.

District: Gudu

Awalkiti 841102
Bachaka 841102
Balle 841102
Boto 841102
Chillas 841102
Gwazanye 841102
Jurga 841102
K/Chana 841102
K/Sarki 841102
Kurdula 841102
Makaya 841102
Marken-Bori 841102
Salau 841102
Tsafanade 841102
Tulun-Doya 841102
Wababi 841102