District: Kiri-Kasamma

Abunabo 731104
Adiyani 731104
Arin 731104
Baturiya 731104
Buluncai 731104
Dagana Bulama 731104
Dawa 731104
Fandum 731104
Gadua 731104
Gagiya 731104
Garbagal 731104
Garin Babba 731104
Garin Mai-Unguwa 731104
Iyo 731104
Jarmari 731104
K/Kasamma 731104
Kabak 731104
Kadira 731104
Lafiya 731104
Madachi 731104
Mailakaun 731104
Margadu 731104
Marma 731104
Matara Babba 731104
Mattafari 731104
Salwri 731104
Tage Gari 731104
Tasheguwa 731104
Turabu 731104