Borno State

Hawul L.G.A Zip Codes

Hawul is a Local Government Area in Borno State, Nigeria. Hawul Local Government is one of the 27 Local Government Areas of Borno State.

Kwajjafa

Location Postcode  
Walama 603106
Puba 603106
Yelwa 603106
Saboda Allah 603106
Yimana 603106
Sabon Gari 603106
Shaffa 603106
Shiduffu 603106
Subwang 603106
Sura 603106
Tabomsha 603106
Tarfa 603106
Tashan Alade 603106
Tawasu 603106
Timpil 603106
Traku 603106
Uba 603106
Wakdang 603106
Azare 603106
Harang 603106
Pela Thlabu 603106
Bamjikil 603106
Hizhi 603106
Bwala 603106
Hyera Central 603106
Chacdamari 603106
Hyeraki 603106
Dagora 603106
Hyerea South 603106
Dangola 603106
Hzalama 603106
Dibarmi 603106
Jibhuhuwi 603106
Dikir 603106
Kirmi 603106
Dira 603106
Kumba 603106
Funwa 603106
Kunar 603106
Gala 603106
Kurkurupu 603106
Gauza 603106
Kwagu 603106
Ghung 603106
Kwagu Shar 603106
Gwadzahar 603106
Kwajjafa 603106
Gwallam 603106
Mbokva 603106
Gwamagira 603106
Pela Chiroma 603106

Kwaya bura

Location Postcode
Agula Tulari 603112
Taga-Ramta 603112
Billa 603112
Tashan Gauta 603112
Buta Kayamda 603112
Tila 603112
Diralang 603112
Vina Dam 603112
Domchaba 603112
Durkwa 603112
Dusu 603112
Hurra 603112
Kuba 603112
Kwaya Bura 603112
Minta 603112
Mularam 603112
Ndiragana 603112
Pirtha 603112
Shikthaku 603112
Shiti kam 603112

Sakwa

Location Postcode
Pusda 603105
Wida 603105
Sabon Gari 603105
Wuyaku 603105
Sakwa 603105
Yalmatata 603105
Sakwa-Bura 603105
Yaulan 603105
Samari 603105
Yelwa 603105
Shaffa Wuyaku 603105
Yimirshika 603105
Tanga Rahi 603105
Zabu 603105
Tawakari 603105
Zali 603105
Thlakwa 603105
Zange 603105
Tong 603105
Zham 603105
Pela Ola 603105
Tsahuyam 603105
Pelakitsa 603105
Turkuta 603105
Pirkisu 603105
Wabar 603105
Pirkutum 603105
Wabara 603105
Pizumbin 603105
Warni 603105
Posira 603105
Whitambaya 603105
Dzaku 603105
Humsu 603105
Mimithiu 603105
Funwa 603105
Hyentira 603105
Mindi 603105
Galdimare 603105
Jara 603105
Ndirim 603105
Garkwi 603105
Kida 603105
Ndirsha 603105
Ghuma 603105
Kidang 603105
Nduraku 603105
Giraba 603105
Kingging 603105
Ngassam 603105
Girassa 603105
Kirkidang 603105
Ngilangshimtu 603105
Gum 603105
Labu 603105
Ngwa 603105
Chata 603105
Gumbar 603105
Lakshari 603105
Pakilama 603105
Dagiza 603105
Gumshim 603105
Laraski 603105
Pama 603105
Damudanaka 603105
Gwandzang 603105
Lokoja 603105
Dikira 603105
Gwanga 603105
Malang 603105
Dim 603105
Gwaski 603105
Marama 603105
Dlirim 603105
Gyeraha 603105
Mbirti 603105
Dulmi 603105
Hema 603105
Mbulatawiwi 603105
Duthlalang 603105
Huba 603105
Mbuma 603105
Barki Sakwa 603105
Batabwa 603105
Bayu 603105
Bilatum 603105
Bokokatau 603105
Bubalkwi 603105
Bukin 603105
Bwala Katsina 603105
Agga Bura 603105
Azare Piti 603105
Azare Tasha 603105
Bantali 603105
Kachan 752105
Sabon Garin Sakwa 752105
Kadirawa 752105
Sabon Sara 752105
Kafin Larabawa 752105
Sade 752105
Kagummaje 752105
SAKWA 752105
Kameme 752105
Sandi Galau 752105
Kankaleri 752105
Talbarin Bare Bari 752105
Kauneri 752105
Talbarin Fulani 752105
Lafarmari 752105
Tatije 752105
Lariye 752105
Tello 752105
Madufa 752105
Tijjane 752105
Mara 752105
Zainameri 752105
Maraba Gumai 752105
Zamaramari 752105
Marakawa 752105
Mur-Mur 752105
Jedde 752105
Ragwaram Da`u 752105
Jolga 752105
Ragwaram Tankwali 752105
Aishi 752105
Daushe 752105
Alangawari 752105
Dugumani 752105
Alari 752105
Fagimari 752105
Amar Mari 752105
Fuchukuwa 752105
Anamo 752105
Gaguimari 752105
Aririn Sakwa 752105
Garunfaram 752105
Babbadige 752105
Gatashiya 752105
Badagana 752105
Gumai 752105
Bagalu 752105
Gurara 752105
Bakari 752105
Gwalalun 752105
Barwarin Kudu 752105
Jajeri 752105
Chibiyayi 752105
Jalkatari 752105
Chirimari 752105
Jandago 752105
Cnacharam 752105
Jatauri 752105
Dagumani 752105
Daudiri 752105

Related posts

Konduga L.G A Zip Codes

Bama L.G.A Zip Codes

Marte L.G A Zip Codes