Gujba Local Government Area is can be found in Yobe State. The headquarters is in the town of Buni Yadi and have a population of 130,000.

Town Zip Codes
Bara 621101
Bokwai 621101
Borno-Kiji 621101
Bukul 621101
Bularaba 621101
Bulturam 621101
Bumsa 621101
Buni Gari 621101
Buni-Yadi 621101
Chandam 621101
Dadingel 621101
Dadma 621101
Dikshi 621101
Garinchina 621101
Gatumba 621101
Gazagana 621101
Gominja 621101
Goriri 621101
Gotala 621101
Gotumba 621101
Gujba 621101
Gulani 621101
Gutunia 621101
Kaduba 621101
Katarko 621101
Kolere Bomo 621101
Ligda 621101
Mafeni 621101
Maladuwari 621101
Mallam-Dunari 621101
Mandum 621101
Matal 621101
Ngeltawa 621101
Ngumal 621101
Ngurbuwa 621101
Njibulwa 621101
Shinda 621101
Taro 621101
Wagun 621101
Waranya 621101